Стопиран конкурс

Датум: 23. Mart 2020 23:23 Категорија: Обавештење

Због ванредног стања обуставлјен конкурс за запошљавање

Република Србија
Основна школа “Сестре Павловић”
Број: 173
Датум: 18.03.2020.год.
Место: Белановица
Тел:014 3449118
Е-mail: [email protected]
 
На основу члана 122. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) а у вези са Одлуком Владе РС о проглашењу ванредног стања („Сл. Гласник РС“ број 29/2020), Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима и у затвореном простору („Сл.гласник РС“, број 30/2020), Обавештењем Школске управе Ваљево Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 16.03.2020.године и Одлуком о расписивању конкурса дел.број: 127 од 02.03.2020.године, донетом од стране Дејана Станојевића – директора Основне школе „Сестре Павловић“ у Белановици, ул. Вука Караџића 27 (у даљем тексту: директор установе), директор установе је одлучујући у поступку спровођења расписаног конкурса, донео
 
З А К Љ У Ч А К
 
Због спровођења мера Одлуке Владе РС о проглашењу ванредног стања („Сл. Гласник РС“ број 29/2020) и Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима и у затвореном простору („Сл.гласник РС“, број 30/2020), Одлука о расписивању конкурса дел.број: 127 од 02.03.2020.године за пријем у радни однос: домара на неодређено време, са 100% радног времена, наставника српског језика са 95% од пуног радног времена на неодређено време, наставника математике са 90% од пуног радног времена на неодређено време, чистачице, на неодређено време, са 65% од пуног радног времена за рад у издвојеном одељењу у Шутцима, чистачице, на неодређено време, са 80% од пуног радног времена за рад у издвојеном одељењу у Калањевцима, чистачице на неодређено време, са 85% од пуног радног времена за рад у издвојеном одељењу у Живковцима, и све радње у вези са расписивањем напред наведеног конкурса, обустављају се до окончања ванредног стања.
Након престанка опасности од ширења заразне болести ЦОВИД-19 и ванредног стања, сви започети поступци се настављају.
 
Образложење
 
Директор Основне школе „Сестре Павловић“ у Белановици, дана 02.03.2020.године донео је одлуку о расписивању конкурса дел.број: 127 за пријем у радни однос: домара на неодређено време, са 100% радног времена, наставника српског језика са 95% од пуног радног времена на неодређено време, наставника математике са 90% од пуног радног времена на неодређено време, чистачице, на неодређено време, са 65% од пуног радног времена за рад у издвојеном одељењу у Шутцима, чистачице, на неодређено време, са 80% од пуног радног времена за рад у издвојеном одељењу у Калањевцима, чистачице на неодређено време, са 85% од пуног радног времена за рад у издвојеном одељењу у Живковцима. Дана 15.03.2020.године у „Сл.гласник РС“, број 29/2020 објављена је Одлука о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије којом је предвиђено да установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020.године. Дана 15.03.2020.године у „Сл.гласник РС“, број 30/2020 објављена је Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима и у затвореном простору којом је прописано да се ради спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19 забрањују јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима и у затвореним просторима када се окупља више од 50 људи, да забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД-19 на територији Републике Србије, да ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору број 512-02-9/1/2020-01 од 11.марта 2020.године, као и да ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Школска управа Ваљево Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, доставила је 16.03.2020.године Обавештење садржине да се све радње у вези са расписивањем конкурса и закључених уговора на одређено време обустављају до окончања ванредног стања.
Чланом 122. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) утврђено је да директор руководи радом установе.
На основу свега напред реченог решено је на начин утврђен у диспозитиву Закључка.
 
 
 
 
 
                                                          
Директор установе
                                                                                  
Дејан Станојевић